ANTALYA BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞVURU EVRAKINDA
EKSİKLİK BULUNANLARIN
BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLÂNI

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas olmak üzere Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Antalya, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur illeri dahilin de bilirkişilik görevi yapmak üzere Bölge Kurulu Başkanlığımız tarafından belirlenen ve 26/12/2017 tarihli ilâna göre başvurusunda eksik evrakı olanların başvuruları ve daha önce başvuruları değerlendirilmeyenlerin başvuruları Kurulumuzca değerlendirilmiş; başvuruları kabul edilenlere (bilirkişi yeminine katılacalara) ilişkin liste EK-1 (Kabul Edilenlerin Listesi), başvuruları red edilenlere ilişkin liste EK-2 (Reddedilenlerin Listesi) ve bilirkişi yemin tutanağı EK-3 ilân ekindedir.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE:

Bölge kurulumuzca "www.antalyabbk.adalet.gov.tr" adresli internet sitemizde 26/12/2017 tarihinde ilân edilen ve eksik evrak listesinde bulunan bilirkişilik başvurularının; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişilik Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen şartlar ve başvuru ilânımız ekinde yer alan (EK-1, EK-2, EK-3)'e göre değerlendirilmiş ve EK-1 (Kabul Edilenlerin Listesi) listesinde yer alan 532 kişinin başvurusu kurulumuzca yapılan değerlendirmede kabul edilmiş, EK-2 (Reddedilenlerin Listesi) listesinde yer alan 129 kişinin başvuruları yapılan değerlendirme sonucunda reddedilmiş olup listeler ilân ekindedir.
6754 sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilânından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER (EK-1)

Kurulumuza yapılan başvurular, başvuruda bulunanların ilân edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. Daire Başkanlığınca belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları noktalarında ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI RED EDİLENLER (EK-2):

Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları değerlendirilerek, 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşımayanlar 26/12/2017 tarihli ilâna rağmen eksik evraklarını belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenler, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin mevzuatta aranan nitelikleri taşımadıkları anlaşılanlar, yazdıkları uzmanlık alanları mevzuatta olmayanlar ve başvuru süresi geçtikten sonra başvuru yapanların başvuruları reddedilmiş olup, buna ilişkin liste EK-2 (Reddedilenler listesi) gösterilmiştir.
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin bu listenin ilânı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilân) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Antalya Bilirkişilik Bölge Kuruluna ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

YEMİN TARİHLERİ:

Başvuruları uygun görülerek kabul edilenlerin ilânı (EK-1'de yer alan kişiler), 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde kabul edilen kişilerin tümünün listesi gönderilmiş olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise bulundukları İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonuna müracaat ederek yemin yapabileceklerdir. 31 Ocak 2018 ve 01 Şubat 2018 tarihinlerinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.

YEMİN YERLERİ:

Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilenlerin ilânı EK-1'de (Kabul Edilenler) yer alan kişiler, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde kabul edilen kişilerin tümünün listesin gönderilmiş olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise bulundukları İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonuna müracaat ederek yemin yapabileceklerdir. 31 Ocak 2018 ve 01 Şubat 2018 tarihlerinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin 5. Fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.
Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulumuza başvuruda bulunup da başvuruları kabul edilenlerden, Bölge Kurulumuza müracaat edenlerin yeminleri 31 Ocak 2018 ve 01 Şubat 2018 tarihlerinde saat:08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında gruplar halinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yemin için ayarlanacak salonda Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının katılımıyla yapılacaktır.
Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek başka uygun bir günde yemini yaptırılacaktır.

LİSTELERİN İLÂNI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, en geç 16/02/2018 tarihine kadar Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın www.antalyabbk.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na gönderilecektir.
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilân olunur. 29.01.2018

EK1: EKSİK EVRAK VE DAHA ÖNCE DEĞERLENDİRİLMEYEN BAŞVURULARDAN, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN (YEMİN EDECEKLERİN) LİSTESİ

EK-2: EKSİK EVRAK VE DAHA ÖNCE BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLMEYENLERDEN RED EDİLENLERİN LİSTESİ

EK 3: YEMİN TUTANAĞI

SİTEMİZİ
 
2017 | Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu
Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu No:171 Muratpaşa/ANTALYA