ANTALYA BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU İLANI

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta illeri dahilin de bilirkişilik görevi yapmak üzere, başvurular için 01/01/2018 tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olmak üzere Antalya Bölge Kurulu Bilirkişi Listesi oluşturulmak üzere "www.antalyabbk.adalet.gov.tr" adresli internet sitemizde daha önceden ilan edilmiştir.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE :

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta illeri Adli ve İdari Yargı Mercileri, İcra Müdürlükleri ve Tüketici Hakem Heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017- 11/12/2017 tarihleri arasında Bölge Kurulumuzca, yetki çevremizde bulunan İlk Derece Mahkemeleri Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca ve e-devlet sistemi üzerinden bilirkişi başvuruları alınmıştır.


Bölge Kurulumuzca "www.antalyabbk.adalet.gov.tr" adresli internet sitemizde ilan edilen ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve 01/01/2018 tarihinden itibaren ( bu başvurular için ) 3 yıl süre ile geçerli olacak Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Bilirkişi Listesinin oluşturulması için 01/12/2017-11/12/2017 tarihleri arasında bilirkişilik için başvuruları alınan bilirkişi başvurularının; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişilik Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen şartlar ve başvuru ilanımız ekinde ilan edilen EK-1, EK-2, EK-3'e göre değerlendirilmiş ve başvuruları kabul edilenler 1638, başvuruları red edilenler 227 ve başvurularında olması zorunlu olan belgelerden, bir kısım belgeleri ve bilgileri eksik olan 660 kişi, olarak EK-1 sayılı liste ile başvuruları kabul edilenler, EK-2 sayılı liste ile başvuruları ret edilenler, EK-3 sayılı liste ile başvurularında olması zorunlu olan belgelerden bir kısım belgeleri ve bilgileri eksik olan bilirkişi adayları belirlenmiş olup listeler ilan ekindedir.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER (EK 1):

Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. Daire Başkanlığınca belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları noktalarında ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir. Nihai listede görülmeyen uzmanlık alanlarının bir kısmı UYAP’a başvurular kayıt edilirken seçilen uzmanlık alanlarının tamamının girilmemesinden kaynaklandığı, bunun sebebinin de başvuru takviminin darlığına karşın başvuruların çokluğu olduğu anlaşılmış olup seçtikleri uzmanlık alanlarının kabul edilebilir tamamı UYAP’a kayıt edilmeyenler yönünden bilirkişilerin sicilleri, Yönetmeliğin 45/3 maddesi uyarınca girilirken düzeltilecektir.
İlan edilen bu listede başvuruları kabul edilen kişilerin kabul edilen uzmanlık alanları yer almamaktadır. Kabul edilen uzmanlık alanları bilirkişiliğe kabul edilen kişilerin yeminleri yaptırıldıktan sonra 29/12/2017 tarihinde ilan edilecek nihai listede gösterilecektir.

YEMİN:

Listeye kabul edilenler, Bölge Kurulu Başkanlıklarınca, Bölge Kurulu bulunmayan İllerde İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca belirlenen yerlerde 27-28 Aralık 2017 tarihleri arasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.

YEMİN TARİHİ:

Başvuruları uygun görülerek kabul edilenlerin ilanı ( EK 1'de yer alan kişiler), 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde kabul edilen kişilerin tümünün listesi gönderilmiş olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise bulundukları ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonuna müracaat ederek yemin yapabileceklerdir. 27-28 Aralık 2017 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.

YEMİN YERLERİ:

Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilenlerin ilanı EK-1'de yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde kabul edilen kişilerin tümünün listesi gönderilmiş olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise bulundukları İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonuna müracaat ederek yemin yapabileceklerdir. 27-28 Aralık 2017 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulumuza başvuruda bulunup da başvuruları kabul edilenlerden, Bölge Kurulumuza müraacat edenlerin yeminleri 27-28 Aralık 2017 günü saat 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında gruplar halinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yemin için ayarlanacak salonda Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının katılımıyla yapılacaktır.
Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek başka uygun bir günde yemini yaptırılacaktır.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI RED EDİLENLER (EK 2):

Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.'un 10. maddesinde aranan şartları taşımadıkları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin mevzuatta aranan nitelikleri taşımadıkları, yazdıkları uzmanlık alanları mevzuatta olmayanların başvuruları reddedilen kişiler ilanın EK 2 listesinde gösterilmiştir.

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Antalya Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSUNDA EKSİK EVRAKI BULUNANLAR (EK 3):

Eksik belgeli olan bilirkişi başvuru listesi ilan ekindeki EK-3 sayılı listede gösterilmiş olup; bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvurularının değerlendirilmesinde 660 bilirkişi başvuru dosyasında başvuruda olması zorunlu olan bir kısım evrak ve başvuru dilekçesinde yazılması gereken temel alt ve uzmanlık alanlarının eksik, hatalı ve hiç yazılmadıklarının belirlendiği ve EK-3 sayılı listede gösterilmiştir; Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/2 maddesi uyarınca başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu eksik belgelerin ilan tarihinden itibaren on beş günlük kesin süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde belgelerini ihtara rağmen tamamlamamış olanların talebinin reddine karar verilecektir. Eksik evrakların gönderilmesi için Antalya Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmekte, eksik belgeleri süresinde tamamlanan başvurular Kurulumuzca değerlendirilerek karar altına alınacak ve ilan edilecektir.

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 29/12/2017 tarihine kadar Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın www.antalyabbk.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na gönderilecektir.

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilan olunur. 26/12/2017 


EK 1:BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE İLİŞKİN LİSTE
EK 2: BAŞVURUSU REDDEDİLENLERE İLİŞKİN LİSTE
EK 3: BAŞVURUSUNDA EKSİK EVRAK OLANLARA İLİŞKİN LİSTE
EK 4: YEMİN TUTANAĞI

SİTEMİZİ
 
2017 | Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu
Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu No:171 Muratpaşa/ANTALYA