2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN İTİRAZ SONUÇLARI İLE BAŞVURUSU DAHA ÖNCEDEN KABUL EDİLİP YEMİNE KATILAMAYANLARA İLİŞKİN DUYURU

1) 26/12/2017 tarihli duyuruda ve 29/01/2018 tarihli duyuruda başvurusu reddedilenlerin itirazları ile ilgili olarak, bilirkişilik başvurularına ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde itirazı KABUL EDİLEN başvuru sahiplerinin isimleri EK-1 de ilan edilmiştir.

Değerlendirme sonucunda EK-1 listede isimleri yazılı kişilerin itirazlarının kısmen veya tamamen kabulüne karar verilmiştir.

İtirazları kabul edilen kişilerden bazılarının talep ettikleri bazı uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik talepleri 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-ğ maddesine göre Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği EK-2'de (Aranılan Nitelikler) yer alan Temel ve Alt uzmanlık alanlarına ilişkin şartları taşımadığı için reddedilmiştir. İtirazları kabul edilen kişiler; reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 15. maddesi ile 2577 sayılı İYUK.’un 7. ve 32. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı 14/03/2018 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde yetkili idare mahkemesine dava açabilirler.

2) 26/12/2017 tarihli duyuruda ve 29/01/2018 tarihli duyuruda başvurusu reddedilenlerin itirazları ile ilgili olarak, bilirkişilik başvurularına ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde itirazı REDDEDİLENLER EK-2 de ilan edilmiştir. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 15/1 madde ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 28/2 maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemelerine dava yolu açıktır.

3) Başvurusu kabul edilenlerden 27/12/2017-28/12/2017 tarihleri ve 31/01/2018-01/02/2018 tarihlerinde yapılan yeminlere her ne sebeple olursa olsun katılamayanların isimleri EK-3 de ilan edilmiştir.

4) İtirazı kabul edilenler ile başvurusu kabul edilen ancak yemine törenine katılamayan Bölge Kurulumuz çevresinde ikamet eden başvuru sahiplerinin yeminleri 19 Mart 2018 tarihinde Pazartesi günü saat:09:00-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında gruplar halinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının odasında yapılacaktır.

Bölge Kurulu bulunmayan yerlerde ikamet eden ilgililerin yeminleri 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca, bağlı bulundukları yer (Afyonkarahisar, Alanya, Bolvadin, Burdur, Denizli, Dinar, Elmalı, Isparta, Manavgat, Yalvaç) ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca 19 Mart 2018 tarihinde, belirlenen yer ve saatte yaptırılacaktır.

Başvurusu kabul edilen kişiler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri ayrıca yaptırılacaktır.

Not: Bilirkişilik başvurusu reddedilenlerden itiraz eden ancak ilana ekli EK-1 ve EK-2 listesinde ismi bulunmayanların itirazları Bölge Kurulumuzca değerlendirme aşamasında olup, değerlendirmeler neticelendirildiğinde ayrıca resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.

EK1: İtirazı Kabul Edilenlerin Listesi

EK-2: İtirazı Reddedilenlerin Listesi

EK 3: Başvurusu Daha Önce Kabul Edilen Ancak Yemine Katılmayanların Listesi

SİTEMİZİ
 
2017 | Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu
Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu No:171 Muratpaşa/ANTALYA