İLÂN


1) 26/12/2017 tarihli ve 29/01/2018 tarihli ilânlarda başvurusu reddedilenlerin itirazlarına ilişkin Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde itirazı KABUL EDİLEN başvuru sahiplerinin isimleri EK-1 de ilân edilmiştir.

Değerlendirme sonucunda EK-1 listede isimleri yazılı kişilerin itirazlarının kısmen veya tamamen kabulüne karar verilmiştir.

İtirazları kabul edilen kişilerden bazılarının talep ettikleri bazı uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik talepleri 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-ğ maddesine göre Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği EK-2'de (Aranılan Nitelikler) yer alan Temel ve Alt uzmanlık alanlarına ilişkin şartları taşımadığı için reddedilmiştir.

İtirazları kabul edilen kişiler; reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 15. maddesi ile 2577 sayılı İYUK.’un 7. ve 32. maddeleri gereğince ilânın yapıldığı 21/03/2018 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde yetkili idare mahkemesine dava açabilirler.

2) 26/12/2017 tarihli ilânda ve 29/01/2018 tarihli ilânda başvurusu reddedilenlerin itirazlarına ilişkin Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde itirazı REDDEDİLENLER EK-2 de ilân edilmiştir. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 15/1 madde ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 28/2 maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemelerine dava yolu açıktır.

3) 2018 yılı bilirkişilik listesine ve siciline kaydedilenlerden yaptıkları başvuruların değerlendirilmesinde bir kısım uzmanlık alanları kabul edilmeyenlerin itirazlarına ilişkin Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-ğ maddesine göre Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği EK-2'de (Aranılan Nitelikler) yer alan Temel ve Alt uzmanlık alanlarına ilişkin şartları taşıdığı anlaşılan uzmanlık alanlarının kabul edilmiştir.

Kabul edilenlerin isimleri ve kabul edilen uzmanlık alanları EK-3'de ilân edilmiştir.

2018 yılı bilirkişilik listesine ve siciline kaydedilenlerden yaptıkları başvuruların değerlendirilmesinde bir kısım uzmanlık alanları kabul edilmeyenlerin itirazlarına ilişkin Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-ğ maddesine göre Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği EK-2'de (Aranılan Nitelikler) yer alan Temel ve Alt uzmanlık alanlarına ilişkin şartları taşımadığı anlaşılan uzmanlık alanlarının reddine karar verilmiştir.

İtirazları kabul edilen kişiler; reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 15. maddesi ile 2577 sayılı İYUK.’un 7. ve 32. maddeleri gereğince ilânın yapıldığı 21/03/2018 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde yetkili idare mahkemesine dava açabilirler.

4) 2018 yılı bilirkişilik başvurusu daha önce değerlendirilmeyenlerden başvurusu değerlendirilenlerin listesi EK-4'de ilân edilmiştir.

Başvurusu kabul edilenlerden bir kısım uzmanlık ve alt uzmanlık alanları kabul edilmeyenlerin talepleri 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-ğ maddesine göre Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği EK-2 aranılan niteliklerde yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin şartları taşımadığı için reddedilmiştir.
Başvuru sahipleri kabul edilmeyen uzmanlık alanları yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilân) tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bölge Kurulumuza ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına itirazda bulunabilirler.

5) İtirazı kabul edilenler (EK-1 listesinde adı geçenler) ile başvurusu kabul edilenlerden (EK-4 listesinde adı geçenler) Bölge Kurulumuz çevresinde ikamet eden başvuru sahiplerinin yeminleri 22/03/2018 Mart 2018 tarihinde Perşembe günü saat:10:00-11:00 ve 14:00-15:00 saatleri arasında Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının odasında yapılacaktır.

Bölge Kurulu bulunmayan yerlerde ikamet eden ilgililerin yeminleri 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca, bağlı bulundukları yer (Afyonkarahisar, Alanya, Bolvadin, Burdur, Denizli, Dinar, Elmalı, Isparta, Manavgat, Yalvaç) ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca 22 Mart 2018 tarihinde, belirlenen yer ve saatte yaptırılacaktır.

Başvurusu kabul edilen kişiler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların Bölge Kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri ayrıca yaptırılacaktır.

İlânen tebliğ olunur.

EK-1 İtirazı Kabul Edilenlerin Listesi

EK-2 İtirazı Reddedilenlerin Listesi

EK-3 Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenlerden Bir Kısım Uzmanlık Alanları Reddedilenlerin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Liste

EK-4 Başvurusu Daha Önce Değerlendirilmeyenlerin Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Liste

SİTEMİZİ
 
2017 | Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu
Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu No:171 Muratpaşa/ANTALYA