İLÂN


1) 2018 yılı Bilirkişilik listesine ve siciline kaydedilenlerin yeni talep ettikleri uzmanlık alanlarına ilişkin taleplerinin Kurulumuzca yapılan değerlendirilmesi neticesinde talepleri kabul edilen bilirkişilerin isimleri EK-1 listesinde ilân edilmiştir.

Değerlendirme sonucunda EK-1 listede isimleri yazılı bilirkişilerin talep ettikleri yeni uzmanlık alanlarına ilişkin taleplerinin kısmen veya tamamen kabulüne karar verilmiştir.

Yeni uzmanlık alanlarının eklenmesine ilişkin talepte bulunan bilirkişilerin bazılarının talep ettikleri bazı uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik talepleri 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-ğ maddesine göre Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği EK-2'de (Aranılan Nitelikler) yer alan Temel ve Alt uzmanlık alanlarına ilişkin şartları taşımadığı için reddedilmiştir.

Yeni uzmanlık alanlarının eklenmesine ilişkin talepte bulanan bilirkişiler, reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 15/1 maddesi gereğince verilen karara karşı ilânın yapıldığı 26/03/2018 tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bölge Kurulumuza itirazda bulunabilirler.

2) 26/12/2017 tarihli ilânda ve 29/01/2018 tarihli ilânda başvurusu reddedilenlerin yeni uzmanlık alanları eklenmesi talebinde bulunan kişilerin isimleri EK-1 de ilân edilmiştir.

Başvurusu reddedilen kişilerden yeni uzmanlık alanlarının eklenmesi talepleri reddedilenler, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 15/1 maddesi gereğince maddesi gereğince verilen karara karşı ilânın yapıldığı 26/03/2018 tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bölge Kurulumuza itirazda bulunabilirler.

3) Başkanlığımızca re'sen ele alınarak Kurulumuzca 2018 yılı bilirkişilik başvuruları yeniden değerlendirilerek başvurusu kabul edilenlerin isimleri ile kabul edilen ve reddedilen uzmanlık alanları EK-2'de ilân edilmiştir.

EK-2listesinde isimleri ilan edilenlerin yaptıkları başvuruların değerlendirilmesinde kabul edilmeyen bir kısım uzmanlık alanları yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-ğ maddesine göre Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği EK-2'de (Aranılan Nitelikler) yer alan Temel ve Alt uzmanlık alanlarına ilişkin şartları taşımadıkları anlaşılmakla bu alanlar yönünden başvurularının reddine karar verilmiştir.

Bir kısım uzmanlık alanı reddedilen başvuru sahipleri; reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 15/1 maddesi gereğince verilen karara karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bölge Kurulumuza itirazda bulunabilirler.

4) EK-2 listesinde adı geçenlerin yeminleri, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca, bağlı bulundukları yer (Alanya, Isparta, Yalvaç) ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca 27 Mart 2018 tarihinde, belirlenen yer ve saatte yaptırılacaktır.

Başvurusu kabul edilen kişiler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

İlânen tebliğ olunur.

EK-1 Yeni Uzmanlık Alanları Eklenmesi Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Liste

EK-2 Başvurusu Kabul Edilenler (Yemin Edecekler) Listesi


SİTEMİZİ
 
2017 | Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu
Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu No:171 Muratpaşa/ANTALYA