Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 YILI KONKORDATO KOMİSERİ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
  05.01.2024

  T.C.

  ANTALYA

  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

  05.01.2024

  2023 YILI KONKORDATO KOMİSERİ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

   

  1.2004 Sayılı İcra İflas Kanunu'nun 290 ıncı maddesi ile 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca konkordato komiserliğine kabule ve konkordato komiserlerinin listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Antalya, Burdur, Denizli, Isparta illeri dahilinde yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak konkordato komiserlik listesi için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 12/10/2023 tarihinde yayımladığı Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 30 Ekim-13 Kasım 2023 tarihleri ile 4 Aralık-5 Aralık 2023 tarihleri arasında konkordato komiserliği başvuruları alınmıştır.

  2.Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler usul yönünden Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuruda belirlenen ve başvuruya eklenmesi gereken tüm belgelerin tam olup olmadığı, esas yönünden Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki komiserde aranan nitelikler noktasında yapılmıştır.

  3.Kurulumuza yapılan başvurular, başvuru formunda belirtilen uzmanlık alanları doğrultusunda öncelikli olarak kişilerin sunmuş oldukları öğrenim belgeleri, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılıp çıkarılmadıkları, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunup bulunmadıkları, fiilen yürütmekte oldukları mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunup bulunmadığı, asgari beş yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, komiserlik eğitimini alıp almadıkları ve eğitimin Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin 26/06/2019 tarih ve 171 sayılı Genelgeye uygun olup olmadığı, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları hususları dikkate alınarak, başvurular ayrı ayrı incelenmiş olup; Kurulumuzun 20/12/2023 tarih, 2023/28 toplantı ve 2023/381 sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

  4.Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurunun başvuru usulü bölümünün 4 üncü maddesinin son fıkrası gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından komiserlik listesine kayıt için bildirilen ancak başvuru tarihleri arasında Kurulumuza başvuru yapmayan bağımsız denetçilerin başvuruları kabul edilmemiştir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından isimleri bildirilen ve Kurulumuza başvurusu da bulunan bağımsız denetçilerin, faal/gayri faal durumu, bağımsız denetçi belgesini aldığı ve sicile kaydedildiği tarih, hakkında disiplin yaptırımı uygulanıp uygulanmadığı ve komiserlik için diğer şartlara haiz olup olmadıkları yönünden durumları değerlendirilmiştir.

  5. Konkordato komiserliği başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan, başvuruları Kurulumuzca değerlendirilerek gerek Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4. maddesindeki aranan şartları taşıdıkları gerekse istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan kişilerin başvuruları kabul edilmiştir.

  6. Başvuruları "Kabul" edilenlerden,  başvuru formunda birden fazla uzmanlık alanı belirten kişilerin, listeye kayıt için aranan şartları taşımadıkları anlaşılan uzmanlık alanları yönünden başvuruları reddedilmiştir.

  7.Konkordato komiserliği başvuruları için istenilen belgeleri eksik olanların,  e-imzasız veya m-imzasız başvuru formu ile başvuruda bulunanların, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen Konkordato komiserliğine kabul şartlarını taşımadıkları anlaşılanların başvuruları, Kurulumuz toplantısında değerlendirilerek Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki aranan şartları taşımadıkları ve istenilen belgeleri tam olarak ibraz etmedikleri anlaşıldığından reddedilmiştir.

  8. T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 11/12/2020 tarih ve E-51376050-650.02.63.2020-474/31537  sayılı yazısı ekinde gönderilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 08/12/2020 tarih ve E-64913683-045.02-2776038 sayılı yazısı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların ikinci görev yasağı nedeniyle konkordato komiserliği yapamayacaklarının değerlendirildiğinin bildirildiği, ayrıca T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 15/12/2020 tarih ve E-51376050-650.02.63.2020-478/31744 sayılı yazısı ekinde gönderilen T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 14/12/2020 tarih ve E-74073113-010.99-48678 sayılı yazısı ile memurların konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine imkan bulunmadığının değerlendirildiği bildirilmiş olmakla, başvuranlar arasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak çalışanların, hem bu gerekçeyle hem de var ise diğer eksiklikleri nedeniyle başvuruları reddedilmiştir.

  9.Hali hazırda, Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulumuzca 2020 yılında oluşturulan konkordato komiser listesinde kayıtlı olup, 2023 yılı başvuru döneminde süresi içerisinde Konkordato Komiseri yenileme başvurusunda bulunmayanlar hakkında, Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 11/1. maddesine istinaden, Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Konkordato Komiser Listesinden çıkarılmalarına karar verilmiştir.

  10.Başvurusu reddedilenler, Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 20/12/2023 tarih ve 2023/381 sayılı kararına karşı, internet sitemizde yapılan tebliğ mahiyetindeki duyuru tarihinden itibaren, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15/1. maddesi gereğince, otuz gün içerisinde, Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulumuza yazılı olarak itiraz yoluna başvurabileceklerdir. Bu kapsamda,  UYAP Bilişim Sistemi Vatandaş Portalda "Başvuru Yap" butonuna tıklandıktan sonra, "Bilirkişilik Bölge Kuruluna Evrak Gönderme" sekmesinden Bölge Kurulu olarak "Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu", evrak türü olarak "Konkordato Komiserliği Başvuru Sonucuna İtiraz" seçilip, elektronik imzalı itiraz dilekçesi eklenerek, açıklama alanına "Konkordato Komiserliği Başvuru Sonucuna İtiraz" yazmak suretiyle itiraz edilebilecektir. İtiraz dilekçesini ibraz etmek için bizzat Bölge Kurulumuza gelinmesine gerek yoktur.

  11.Konkordato Komiserliği başvurularına ilişkin sonuçlar, duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (Büyük harflerle) AD- SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  12.Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

   

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 05/01/2024

   

  T.C. KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu No:171 Muratpaşa/ANTALYA

  Telefon

  (0242) 245 72 00 Pbx

  E-Posta

  antalyabbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu